پاسخ به: معنی say uncle

#8937

معادل و معنی اصطلاح محاوره ای و عامیانه و بیشتر انگلیسی آمریکایی say uncle به فارسی:

Say uncle

بگو غلط کردم، بگو تسلیم (با بیان این عبارت از رقیب درخواست می شود که باخت را بپذیرد)

مثال:

A: Say uncle!

B: I give up.