پاسخ به: شستشوی مغزی به انگلیسی

#895

معادل و معنی خوب و دقیق برای شستشوی مغزی کردن یا دادن :

brainwash /breɪnwɒʃ/ (برِینواش): شتشوی مغزی کردن یا دادن

Brainwashing: شستشوی مغزی

Brainwashed: شستشوی مغزی شده (صفت)

مثال:

They brainwash people into giving up all their money.

آنها مردم را شستشوی مغزی می دهند تا بی خیال تمام پول خود شوند.

It is a worrying example of how easily brainwashed young people can be.

این یک مورد نگران کننده است از اینکه چقدر آسان افراد جوان شستشوی مغزی شده می توانند باشند.