پاسخ به: ?Should she be given a private room

#8960

ترجمه مذکور هم ترجمه مناسبی است. استفاده از حالت مجهول در زبان انگلیسی به طور کلی بیشتر از استفاده از این حالت در زبان فارسی است و اغلب نیاز به تغییر جمله از حالت مجهول به حالت معلوم در ترجمه وجود دارد البته نه همیشه. در این جمله ترجمه در هر دو حالت قابل قبول است.

Should she be given a private room?

  • باید برایش اتاق خصوصی در نظر بگیریم؟
  • باید به او اتاق خصوصی داده شود؟

البته توجه داشته باشید زبان (محاوره، رسمی و …) باید با توجه به متن برای ترجمه در نظر گرفته شود.