پاسخ به: ?What will the doctor do now

#8966

بله فعل و عمل در جمله مربوط به آینده است و ترجمه مذکور درست است. فقط با توجه به پیوستگی کلامی و پیوستگی متن، ترجمه مناسب برای این جمله باید انتخاب شود.

  • دکتر الان چه کار خواهـــد کــرد؟
  • دکتر اکنون چه خواهد کرد؟
  • دکتر حالا چی کار می خواد بکنه؟
  • دکتر حالا چی کار می کنه؟