پاسخ به: when you mess with the bull, you get the horns

#8972

معنی ضرب المثل مذکور به فارسی:

When you mess with the bull, you get the horns.

با بد کسی در افتادی (با بد کسی داری در میوفتی)، با بد کسی شاخ به شاخ شدی

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: وقتی که با گاو نر در میوفتی، شاخ نصیب تو می شود.

مفهوم کلی ضرب المثل: اگر کسی را تحریک کنی، باید توقع یک رفتار خصمانه و تهاجمی باشی.