پاسخ به: This accident was caused by a bee

#8978

ترجمه برای جمله سوم را نمی توان اشتباه فرض کرد چون این جمله در زبان فارسی، مورد استفاده قرار می گیرد. پس ترجمه مجهول نیز برای این جمله درست است. اما ترجمه دیگری که می توان برای این جمله استفاده کرد:

This accident was caused by a bee.

  • یک زنبور عسل، این حادثه (تصادف) را ایجاد کرد.
  • یک زنبور عسل، عامل ایجاد این حادثه بود.