پاسخ به: فرق let me go و let go of me

#8999
آرش

Lets go of stone

یعنی سنگ را رها کردن؟؟؟

ممنونم