پاسخ به: معادل ضرب المثل یک بز گر گله را گر می کند

#9000
ستاره

A rotten apple spoils the whole barrel