پاسخ به: .Oh, then I’m going to put this deadly poison away and get the iodine

#9006

زمانی از be going to استفاده می شود که اشاره به قصد انجام کاری در آینده باشد. معمولاً (نه همیشه) این عبارت «قرار بودن» در فارسی ترجمه می شود. اما در اینجا بهتر است از عبارت دیگری برای ترجمه استفاده شود.