پاسخ به: .My mother is having an operation

#9010
رضا

ببخشید، اصلاح می شود: مادرم عمل دارد.