پاسخ به: معنی I’m on your side چیست؟

#9048

معنی I’m on your side به فارسی:

I’m on your side.

من طرف توام، من طرف تو هستم