پاسخ به: کوبلن دوزی و گلدوزی به انگلیسی

#905

گلدوزی؛ شماره دوزی که جزوی از هنر گلدوزی است و کوبلن دوزی به زبان انگلیسی در زیر همراه با تلفظ بیان می شود. توجه داشته باشید تمام هنرهای نامبرده شده به طور کلی زیر مجموعه سوزن دوزی قرار می گیرند:

Needlework /’nidəlˌwɜrk/ (نیدِل وِرک):

سوزن دوزی یا هنر سوزن دوزی

Embroidery /ɛm’brɔɪdəri/ یا /ɪm’rɔɪdəri/ (اِم یا ایم برویدِری):

گلدوزی یا هنر گلدوزی

Needlepoint /’nidəlˌpɔɪnt/ (نیدِل پوینت):

کوبلن دوزی یا هنر کوبلن دوزی

Needlepoint kit:

کوبلن یا پنل کوبلن (توری کوبلن)

Cross-stitch /’krɔs’stɪtʃ/ (کراس اِستیچ):

شماره دوزی یا هنر شماره دوزی