پاسخ به: مهمون من باش به انگلیسی

#909

اگر بخواهیم به کسی بگوییم که مهمان من باش، عین همین عبارت در فرهنگ زبان انگلیسی وجود دارد و معادل این اصطلاح فارسی به انگلیسی « Be my guest » است. از این عبارت برای تعارف و تقدیم کردن جا، انتخاب، هزینه و … استفاده می شود.

مثال:

May I choose the restaurant? Be my guest!

میشه من رستوران رو انتخاب کنم؟ مهمون من باش!

“Can I try out your new bicycle?” “Be my guest.”

می توانم سوار دوچرخه شما بشوم؟ (می تونم دوچرخه شما رو امتحان کنم؟) – مهمون من باش!