پاسخ به: ?How long ago did you start coming here

#9096

ترجمه مذکور در فارسی گنگ و مبهم است و باید ترجمه های بهتر دیگری را بکار برد. از جمله:

Woman: How long ago did you start coming here?

از چند وقت قبل به اینجا در رفت و آمد هستی؟

از چه زمانی به اینجا رفت و آمد داری؟

Mailman: I’ve been coming here since 1970.

از سال 1970 تاکنون به اینجا در رفت و آمد هستم.