پاسخ به: ?Is there any Insurance that I can get

#9160

اگر بخواهیم از فعل بیمه در اینجا استفاده کنیم، قاعدتاً در فارسی از فعل بیمه کردن باید استفاده شود نه بیمه گرفتن.

ترجمه هایی که می توان برای این جمله جایگزین کرد:

  • (آیا) می توانم بسته (خود) را بیمه کنم؟
  • (آیا) امکان دارد که بتوانم بسته را بیمه کنم؟
  • (آیا) امکانش هست که بتوانم بسته را بیمه کنم؟
  • امکانش هست که بسته را بیمه کنم؟