پاسخ به: دلم برات تنگ میشه رو به انگلیسی چی بگیم؟

#917

برای بیان دلتنگی و گفتن این جمله که دلم برایت تنگ می شود از جمله زیر در انگلیسی استفاده می شود:

I missed you (گذشته)

دلم برایت تنگ شده بود یا دلم برات تنگ شده بود (در گذشته)

I miss you (حال و آینده)

دلم برایت تنگ می شود یا دلم برات تنگ می شه (در حال و آینده)