پاسخ به: سالگرد ازدواج به انگلیسی چه می شود؟

#921

سالگرد ازدواج به انگلیسی « Wedding anniversary » با تلفظ /ˈwɛdɪŋ ˌænɪˈvɜːsərɪ/ (وِدینگ اَنیوِرسِری) می شود.

مثال:

To celebrate our wedding anniversary, we gave a big party.

برای جشن گرفتن سالگرد ازدواج یا عروسی خود، یک مهمانی بزرگ گرفتیم.