پاسخ به: معادل برای ما اینیم دیگه

#9215

از معادل های زیر می توان برای بیان اصطلاح ما اینیم دیگه در انگلیسی استفاده کرد:

That’s what I do.

ما اینیم دیگه، کارمون همینه!، ما این کاره ایم