پاسخ به: .then I only want you to do is to follow the road

#9268

یکی از ترجمه های مناسب برای متن مذکور:

I’ll tell you each of your direction well in advance. If I do not say anything, then I only want you to do is to follow the road.

همین طور که پیش می رویم، هر کدام از مسیرهای حرکت را به طور کامل به شما اطلاع می‌دهم. هر زمانی که صحبت نمی‌کنم، یعنی از شما می‌خواهم که ادامه مسیر را دنبال کنید.