پاسخ به: بازخواست کردن از کسی به انگلیسی

#929

کلمه ای که برای بازخواست کردن از کسی در مورد کار یا عملی در زبان انگلیسی استفاده می شود و می توان در موارد رسمی و یا حتی غیر رسمی استفاده کرد فعل ترکیبی زیر است:

Call / bring / hold someone to account

چند مثال:

The people who wrongly sent her to jail should be called to account.

افرادی که او را به اشتباه به زندان فرستادند باید بازخواست شوند.

It is about time they were called to account.

وقت آن رسیده است که باز خواست شوند.

The congresswoman called the corporation to account for their fraudulent creation of fake credit accounts.

خانم نماینده از شرکت (مذکور) به جرم ایجاد حساب های اعتباری جعلی بازخواست کرد.

The world is watching you and the world will hold you to account.

جهان در حال تماشای شماست و جهان از شما بازخواست خواهد کرد.