پاسخ به: if you went in backwards; if you back in, there is just enough room.

#9291

یکی از ترجمه های مناسب برای این متن:

It’s too narrow to drive in forwards, but if you went in backwards; if you back in, there is just enough room.

در صورت پارک با جلوی خودرو، این محل پارک ناکافی است، مگر اینکه با عقب خودرو وارد محل پارک شوی؛ اگر دنده عقب بروی، این محل پارک کفایت می‌کند.