پاسخ به: معادل انگلیسی پیوند کووالانسی چیست؟

#930

پیوند کوالانسی در شیمی به زبان انگلیسی کلمه « Covalent bond » گفته می شود. تلفظ این عبارت در انگلیسی//koʊ’veɪləns/ یا /’ko’veɪləns/ (کُوِیلِنس) است.