پاسخ به: Policy statement

#9323

معادلی که در زبان فارسی برای عبارت «policy statement» به کار برده می شود، «بیانیه سیاست» نام دارد. در اصل به اعلامیه سیاستگذاری ها در مورد چیزی و یا در شرکتی گفته می شود.

Policy statement

بیانیه سیاست، بیانیه سیاستگذاری