پاسخ به: معادل و معنی What’s the story به فارسی

#933

جمله سوالی What’s the story در زبان انگلیسی برای پرسیدن و خبر گرفتن از چیزی به کار می رود و به معنای « قضیه از چه قرار است یا قضیه از چه قراره؟ » یا « داستان از چه قراره؟ » است. این جمله را در محاوره و مکالمه های خودمان می توان استفاده کرد.

مثال:

A: What’s the story, John? B: Nothing!

آ: قضیه چیه جان؟ ب: هیچی!