پاسخ به: چیکار داشتی می کردی به انگلیسی

#9409
Alireza

What was you doing