پاسخ به: you should not have eaten that food

#9418

معادل دقیق با رعایت زمان در دستور زبان و گرامر برای ترجمه جمله انگلیسی مذکور به فارسی:

You shouldn’t have eaten that food.

شما نمی بایست آن غذا را می‌خوردی.