پاسخ به: معنی Appreciate در جمله ی زیر چیست

#9419

در اینجا فعل appreciate به معنی افزایش یافتن و رشد کردن است.