پاسخ به: یخچال فریزر به زبان انگلیسی

#942

یخچال و فریزر و یخچال فریزر به انگلیسی همراه با تلفظ:

Refrigerator /rɪ’frɪdʒə’reɪtər/ (ریفریجِرِیتِر)

یخچال که به اختصار و غیر رسمی « Fridge » هم گفته می شود.

Freezer /’friː.zər/ (فریزر)

فریزر (برای انجماد کامل مواد غذایی)

Fridge-freezer /’frɪdʒ’friː.zər/ (فریج فریزِر) یا Fefrigerator-freezer /rɪ’frɪdʒ.ə.reɪ.t̬ə’friː.zər/

یخچال فریزر (یخچال دارای دو بخش: بخشی به صورت یخچال و بخشی هم به صورت فریزر)