پاسخ به: Show me how you would park your vehicle here as if you were leaving it

#9441

ترجمه اول را می توان ترجمه تحت اللفظی نامید و در عین حال مشکلی در انتقال مفهوم ایجاد نمی کند و ترجمه دوم معنا را بهتر از ترجمه اول در زبان مقصد بیان می کند.

اما از ترجمه های معنای دیگر نیز می توان برای این متن استفاده کرد از جمله:

در صورتی که بخواهید خودرو را در اینجا پارک کنید و پیاده شوید، چطور این کار را انجام می دهید.