پاسخ به: ضمایر فاعلی در انگلیسی

#945

ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی

ضمایر فاعلی ( Subject pronouns ) در زبان انگلیسی ضمایری هستند که جایگزین و جانشین فاعل می شوند تا از تکرار فاعل جلوگیری کنند. ضمایر فاعلی در انگلیسی به توجه به مفرد، جمع و مذکر و مؤنث بودن تفکیک می شوند.

ضمیرهای فاعلی در انگلیسی

I (من)

You (تو)

He (او مرد یا مذکر)

She (او زن یا مؤنث)

It (آن برای اشیاء و غیر انسان ها)

We (ما)

You (شما)

They (آنها برای انسان ها و گاهی هم برای غیر انسان ها)

چند مثال:

She’s beautiful.

او(مؤنث) زیبا است.

The children were in the garden. They were getting wet.

کودکان در باغچه بودند. آنها داشتند خیس می شدند. (آنها خود را با آب بازی خیس می کردند)

Where’s the knife? I can’t find it.

چاقو کجاست؟ نمی توانم ان را پیدا کنم.

It’s getting late.

دارد دیر می شود (داره دیر میشه).

It’s cold.

سرد است (هوا سرد است)