پاسخ به: تا اینجا….از اینجا…به اینجا یا به اونجا

#9459

برای پاسخ دادن به این سوال به نکات زیر توجه کنید.

عبارت from there to here یک اصطلاح است و می توانید به این صورت و با این معنی آن را استفاده کنید:

From there to here

از اینجا به آنجا، از آنجا به اینجا (از این جا به اونجا) (از نقطه ای به نقطه دیگر)

فعل ترکیبی come to دارای معنی متفاوت است:

Come to someone

به ذهن کسی رسیدن

The idea came to me when I saw your face.

عبارت here and there یک قید است:

Here and there

این سمت و آن سمت، این ور و اون ور، اینجا و اونجا

An overgrown lawn with yellow patches of dandelions scattered here and there.

توجه داشته باشید که عبارت come to here غلط است و باید از عبارت زیر استفاده کرد:

Come here

سایر نکات:

Get here / get there

رسیدن به اینجا یا رسیدن به آنجا

Get it to here

آوردن چیزی به اینجا