پاسخ به: Many acceptable

#9460

اگر در مورد صفت عالی یا صفت تفضیلی در نظر گرفته شود باید به صورت زیر بیاید:

The most acceptable

قابل قبول‌ترین

More acceptable

قابل قبول‌تر

اگر قرار باشد many قبل این صفت بیاید، قطعاً این قید مربوط به اسم بعد از صفت Acceptable خواهد بود مانند مثال زیر:

Many acceptable choices

انتخاب‌های قابل قبول، تعدادی انتخاب قابل قبول