پاسخ به: بازار بورس و کارگزاری بورس به انگلیسی

#947

برخی از اصطلاحات بورس و بازار بورس به زبان انگلیسی همراه با تلفظ را در ادامه مشاهده می کنید.

Stock market /’stɑk’mɑːʳkɪt/ (استاک مارکت): بازار بورس

Index /ˈɪnˌdɛks/ (این دکس): شاخص

Stock /’stɑk/: سهام کل یک شرکت

Share /ʃeəʳ/ /ʃɛr/ (آمریکایی: شِر، بریتانیایی: شِ‌اِر): سهم (جمع: سهام)

Stockbrokerage /’stɑkˌbroʊkərɪdʒ/ (استاک بِرُکِریج): کارگزاری بورس

Stockbrokerage /’stɑkˌbroʊkər/ (استاک بِرُکِر): کارگزار بورس

Stock exchange /ɛks’tʃeɪndʒ/ /ɪks’tʃeɪndʒ/ (استاک اِکسچِنینج): محل و مرکز خرید و فروش سهام

Investor /ɪnvestəʳ/ (اینوِستِر): سرمایه گذار