پاسخ به: close up the doors

#9487

به معانی این افعال توجه کنید:

Close up

1. تعطیل کردن، بستن و رفتن (مکانی به طور کامل) 2. به هم نزدیک کردن، به هم نزدیک شدن

Shut up

1. خفه شدن، دهان خود را بستن (به معنی حرف نزدن)، دهان کسی را بستن، اجازه حرف زدن ندادن به کسی 2. در انگلیسی بریتانیایی این معنی هم کاربرد دارد = بستن یا تعطیل کردن یک ساختمان یا مغازه (فعل خودمانی و غیر رسمی)، بست نشستن، در جایی خود را محصور کردن (این معنی در انگلیسی آمریکایی کاربرد چندانی ندارد)

Many students shut themselves up in their rooms to study.

در مورد close the door هم معنی مشخص است و فقط منظور تغییر حالت باز بودن درب به صورت بسته است.