پاسخ به: انگلیسی عمه، خاله، عمو، دایی، زن دایی و …

#950

بیان و کلمات مورد استفاده برای نسبت های فامیلی و خانوادگی در فرهنگ انگلیسی در مواردی با نسبت های فامیلی در فرهنگ و زبان فارسی متفاوت است. مثلاً عمه ، خاله ، زن دایی و زن عمو در زبان انگلیسی با یک کلمه بیان می شود. برخی کلمات در تلفظ آمریکایی (امریکن) و تلفظ بریتانیایی (بریتیش) کمی اختلاف و تفاوت دارند.

نسبت های فامیلی و خویشاوندی به زبان انگلیسی در زیر به شما معرفی می شود:

Aunt /ɑːnt/ /ænt/ (آمریکایی: اَنت، بریتانیایی: آنت)

1. عمه 2. خاله 3. زن دایی 4. زن عمو

Uncle /’ʌŋkəl/ (آنکِل)

1. عمو 2. دایی 3. شوهر عمه 4. شوهر خاله

Cousin /’kʌzən/ (کازِن)

1. پسر عمو یا دختر عمو 2. پسر دایی یا دختر دایی 3. پسر عمه یا دختر عمه 4. پسر خاله یا دختر خاله

Niece /nis/ (نیس)

دختر برادر یا دختر خواهر (خواهرزاده مؤنث و برادرزاده مؤنث)

Nephew /’nɛfju/ /’nɛvju/ (آمریکایی: نِفیو، بریتانیایی: نِویو)

پسر برادر یا پسر خواهر ( خواهر زاده مذکر و برادرزاده مذکر)

Sister-in-law /’sɪs.tə.rɪn.lɔ:/ /’sɪs.tə.rɪn.lɑ:/ (آمریکایی: سیستِرین لا، بریتانیایی: سیسترین لُ)

1. عروس 2. خواهر شوهر 3. خواهر زن 4. زن برادر (زن داداش) (مؤنث)

Brother-in-law /’brʌðərɪn.lɔ:/ /’brʌðərɪn.lɑ:/ (آمریکایی: برادِرین لا، برادِرین لُ)

1. داماد 2. برادر شوهر 3. برادر زن یا برادر همسر 4. شوهر خواهر (مذکر)