پاسخ به: rolling

#9502

اگر بتونید موقعیت این جمله رو بیان کنید بهتر میشه معنای این جمله رو بیان کرد اما در انگلیسی آمریکایی این دو معنی که رپرها به دلیل استفاده از اصطلاحات غیر رسمی و محاوره ای محتمل هستند:

Roll

1. حرکت کردن یا جنبیدن (غیر رسمی)، راه انداختن، شروع کردن 2. به شکل خاصی رفتار کردن (غیر رسمی)

Roll quick!

بجنب! زود باش!