پاسخ به: تولدم مبارک به انگلیسی چی میشه؟

#953

برای گفتن تولدم مبارک! یا تولدت مبارک! به زبان انگلیسی:

happy birthday to you : تولدت مبارک

Happy birthday to me : تولدم مبارک