پاسخ به: tell me what to do

#9534

در مورد ترجمه جمله مذکور از شخص مخاطب خواسته می شود که راه چاره یا پیشنهادی را به گوینده جمله ارائه دهد.

Tell me what to do

به من بگو چه کار کنم