پاسخ به: لباس جایی رفتن

#9552

به چند مثال زیر توجه کنید:

His shirt is too tight.

پیراهنش خیلی تنگ است.

His shirt is too tight around the chest.

پیراهنش در قسمت دور سینه خیلی تنگ است.

His shirt is too tight around the armhole.

پیراهنش در قسمت دور حلقه آستین خیلی تنگ است.

برای گیر کردن می توان افعال مختلفی را به کار برد از جمله:

Get stuck (in the armpit)