پاسخ به: چگونه به انگلیسی تشکر کنیم؟

#956

به روش های گوناگونی می شود در فرهنگ و زبان انگلیسی تشکر کرد و سپاس خود را بیان کرد و الزاماً نیاز نیست دقیقاً جملات رایج و مصطلح را استفاده کرد اما بیان جملات رایج و پرکاربرد برای تشکر و قدردانی باعث می شود که مکالمه شما شبیه به کسانی شود که زبان اصلی آنها انگلیسی است و مکالمه و محاوره طبیعی تری به انگلیسی داشته باشید.

در زیر چند جمله برای تشکر و قدردانی است که هم زیبایی ها و کلاس خود را دارند و هم اصطلاحاً نیتیو هستند:

Thank you for the beautiful blouse.

ممنونم از بابت این بلوز زیبا.

Thank you for coming to my birthday party.

ممنونم از اینکه به مهمانی تولد ( جشن تولد ) من آمدی.

I’m so grateful for the housewarming gift you sent.

خیلی سپاسگزارم برای کادوی منزل مبارکی که فرستادید.

I can’t even begin to explain how much your help meant to me.

من حتی نمی توانم بیان کنم که چقدر کمک شما برای من معنا داشت.

Thank you for taking the time to help me, it really meant a lot.

ممنونم از اینکه برای کمک به من وقت گذاشتید، این کار خیلی برای من معنا داشت.

Thanks again for all of your advice.

دوباره ممنونم از تمام نصیحت های شما.

I appreciate you.

تشکر می کنم.

You make my heart smile.

شما باعث خوشحالی من شدید. (دلم را شاد کردید)

Thank you for helping me with this project.

ممنونم از اینکه در این پروژه به من کمک کردید.

Thank you for thinking of me.

از اینکه به فکر من بودید، ممنون

Thanks a lot for your help.

خیلی ممنون هستم از بابت کمک شما.