پاسخ به: منظورش

#9574

اگر منظور شما رو درست متوجه شده باشم. شما می خواید برای اصطلاح جمله از فعل mean استفاده کنید. در این مواقع به شکل زیر جمله بیان می شود:

I mean drinking.

I love eating. I mean drinking.

من عاشق خوردن هستم. البته منظورم از خوردن، نوشیدن است.