پاسخ به: معنی دقیق you’re a peach به فارسی چیه؟

#958

جمله You are a peach در زبان و فرهنگ انگلیسی به معنای این شما خیلی مفید و کمک رسان و عالی هستید. این جمله در زبان محاوره سافتاده می شود و اصلاً رسمی و فرمال نیست!

مثال:

Emma: “Here, I got you a soda too.” — Mike: “Thanks. You’re a peach.”

اِما: بفرما، یه نوشیدنی هم واسه تو گرفتم — مایک: ممنون. خیلی کارت درسته.