پاسخ به: Oh, it’s fine. Good

#9592

در اینجا نیاز به ترجمه تمام کلمات نیست.

باشه، خوبه.

اوه، خوبه.

اوه خوبه، قبول.

اوم، خوبه. باشه.