پاسخ به: Have you ever seen him before

#9604

سلام، بهتر است جمله ساده سازی شود. با حذف هر یک از قیود هیچ اتفاقی در معنی رخ نمی دهد.

آیا قبلاً او را دیده ای؟ = آیا هرگز او را دیده ای؟

من هرگز او را ندیده ام. = من قبلاً او را ندیده ام