پاسخ به: چت

#9647

پیش از پاسخ، اگر سوالات رو جداگانه و تک تک مطرح کنید، پاسخگویی راحت تر خواهد بود.

برخی اختصارات در انگلیسی مخصوصاً حروف اختصاری مورد استفاده در شبکه های اجتماعی همگی محاوره ای و جدید هستند و افرادی که در شبکه های مجازی حرفه ای هستند معنای آن را می دانند و افراد دیگر یا بهتر بگوییم قدیمی ترها درکی از معنای آنها را ندارند. به موارد زیر توجه کنید:

PV = Promotional Video = ویدیوی تبلیغاتی

DM her/him = پیام خصوصی به او بده

DM = Direct message

برای گفتن جملاتی مانند جمله سوم می توان از ساختار زیر استفاده کرد:

How crowded there is! / What a crowded place/room &…

How nice you are! / What a lovely place!

در مورد come و یا go بله گاهی می توان در جمله استفاده کرد.