پاسخ به: چت

#9691

برای بیان اینجا چقدر شلوغه می توانید از جمله زیر هم استفاده کنید:

It’s too crowded here.

It’s too crowded in here.