پاسخ به: توهین کردن و بی احترامی به کسی…

#9706

برای بیان جمله مذکور می توان از جملات زیر استفاده کرد:

Humiliating someone in public doesn’t make you respectable/dignified/honorable/noble/gentle & …

Humiliating someone in front of other people doesn’t make you respectable/honorable/noble/gentle/dignified & …