پاسخ به: ولیعهد به انگلیسی چه می شود؟

#972

منظور از ولیعهد همان شاهزاده ای است که جانشین پادشاه خواهد شد.

Crown prince : ولیعهد (مذکر)

Crown princess : ولیعهد (مؤنث)

مثال:

The crown prince is a controversial figure who commands little of the love and respect enjoyed by his father.

ولیعهد یک شخصیت بحث برانگیزی است که با کمترین عشق و احترام حکمرانی می کند و مورد تحسین پدرش است.