پاسخ به: ضرب المثل نمک خوردن و نمکدان شکستن

#974

معادل ضرب المثل فارسی نمک خوردن و نمکدان شکستن در زبان انگلیسی جمله « Don’t bite the hand that feeds you » است و به این معناست که دست کسی را که به تو غذا می دهد، گاز نگیر.

You had a fight with your boss? Are you stupid? Don’t bite the hand that feeds you

تو با مدیر خودت دعوا کردی؟ دیوانه ای؟ نمک می خوری و نمکدان می شکنی؟ (دستی که به تو غذا می دهد را گاز می گیری؟)