پاسخ به: tell what is going on

#9748

با توجه به زمان حادث شدن که وقوع عمل آغاز شده و ادامه دارد، ترجمه اول صحیح است.